1- İyi bir müşteri hizmeti sunmak şirketinizin kârını artırır

Müşteri ve takım etkileşimine yepyeni bir yaklaşım! #Freshworks #Asana

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store